Motie inzake Evene­men­ten­beleid en bodem­on­derzoek (festi­valtax voor onder­zoeks­kosten parken)


14 maart 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake de afhandeling van diverse moties van 2018 over het Evenementenbeleid, bodemonderzoek parken en bodemonderzoek evenementen (festivaltax voor onderzoekskosten parken).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afhandeling van diverse moties van 2018 over het Evenementenbeleid, bodemonderzoek parken, bodemonderzoek evenementen en het rapport ‘’Beïnvloeden evenementen de biodiversiteit in Amsterdamse stadsparken’’. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 250)

Constaterende

  • dat er voor de uitvoering van het evenementenbeleid € 0,49 miljoen in de begroting 2019 beschikbaar is gesteld ten behoeve van monitoringsonderzoeken in de parken;

Overwegende dat:

  • het nodig is om de impact van evenementen op parken te onderzoek vanwege het gebruik van parken door festivals;
  • het principe ‘de gebruiker betaalt’ ook terecht zou zijn bij het belasten van parken waardoor impactonderzoek nodig is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • De onderzoekskosten die voortvloeien uit het gebruik van parken voor evenementen zo snel mogelijk neer te leggen bij de festivalorganisatoren;
  • Hierover te rapporteren bij de evaluatie van het evenementenbeleid

Het lid / De leden van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake Evenementenbeleid en bodemonderzoek (onvoorwaardelijk vasthouden aan de rustperiode)

Lees verder

Motie inzake het actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam en dierproeven

Lees verder

    Word actief Doneer