Motie inzake de beleids­brief demo­cra­ti­sering (infor­ma­tie­voor­ziening kapver­gun­ningen en evene­men­ten­ver­gun­ningen)


8 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de beleidsbrief democratisering (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 429),

Constaterende dat het college op zoek is naar manieren waarop Amsterdammers meer eigenaarschap en zeggenschap kunnen krijgen, om het groeiend wantrouwen en ongeduld om te zetten in nieuwsgierigheid, hoop en maatschappelijke betrokkenheid;

Constaterende dat de informatievoorziening rondom aangevraagde kapvergunningen en evenementenvergunningen sterk te wensen overlaat;

Overwegende dat onbegrijpelijke teksten, te late publicaties en incomplete stukken niet bijdragen aan een gevoel van hoop en betere maatschappelijke betrokkenheid.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om de informatievoorziening en procedures rondom aangevraagde kapvergunningen en evenementenvergunningen op orde te brengen;
  • hierbij in te zetten op begrijpelijke teksten, tijdige publicaties, het sturen van complete en de juiste stukken en het hanteren van de juiste bezwaartermijn;
  • een voorstel hiertoe uiterlijk het laatste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Ingediend

Voor

Tegen