Motie inzake Evene­men­ten­beleid en bodem­on­derzoek (onvoor­waar­delijk vast­houden aan de rust­pe­riode)


14 maart 2019

Motie van het lid Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de discussie over de afhandeling van diverse moties van 2018 over het Evenementenbeleid, bodemonderzoek parken, bodemonderzoek evenementen en het rapport ‘’Beïnvloeden evenementen de biodiversiteit in Amsterdamse stadsparken’’ (Onvoorwaardelijk vasthouden aan de rustperiode)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afhandeling van diverse moties van 2018 over het Evenementenbeleid, bodemonderzoek parken, bodemonderzoek evenementen en het rapport ‘’Beïnvloeden evenementen de biodiversiteit in Amsterdamse stadsparken’’. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 250)

Constaterende dat

  • het college heeft besloten om standaard een rustperiode van 6 weken in te lassen tussen twee festivals in een park;
  • het college in de voorliggende stukken hierop terugkomt met een voorbehoud “als uit onderzoek blijkt dat het niet nodig is”

Overwegende dat

  • het altijd nodig is om de rustperiode aan te houden, zowel voor het park als voor omwonenden;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • onvoorwaardelijk vast te houden aan de aangekondigde rustperiode van 6 weken tussen twee festivals in een park

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1, DENK, FvD

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Amendement inzake de beleidsbrief Onderwijsvisie 2019-20125 inzake (gezond aanbod in scholen)

Lees verder

Motie inzake Evenementenbeleid en bodemonderzoek (festivaltax voor onderzoekskosten parken)

Lees verder

    Word actief Doneer