Motie inzake dieren­wel­zijn­s­toets bij gemeen­telijk beleid


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • de Raad voor Dierenaangelegenheden in een recent rapport aanbeveelt aan gemeentes: “Zorg ervoor dat dierenwelzijn explicieter kan worden meegenomen in verschillende fasen van besluitvormingsprocessen in een of meer bestuurslagen. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van een dierenwelzijnstoets als integraal onderdeel van elk beleid of door vooraf een toetsingskader dierenwelzijn en/of een diereffectrapportage op te stellen.”[1]

Overwegende dat:

  • de gemeente Amsterdam een zorgplicht heeft voor de dieren in Amsterdam;
  • er ook veel Amsterdammers zijn die zorg dragen voor een huisdier;
  • dieren de menselijke taal van de democratie niet beheersen, maar wel belangen hebben die behartigd of geschaad kunnen worden;
  • dieren niet kunnen participeren, inspreken of bezwaar kunnen maken wanneer hun belangen geschaad worden en we daarom altijd zorgvuldig na moeten gaan of onze beslissingen hen beïnvloeden;
  • de belangen van dieren verankerd moeten worden in beleidsprocessen om hun stemmen te waarborgen in onze democratie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • te onderzoeken op welke manier een dierenwelzijnstoets onderdeel kan worden van alle gemeentelijke beleidsstukken;
  • een dierenwelzijnstoets integraal onderdeel te maken van al het gemeentelijke beleid.

Indiener,

J.M. Krom


[1] Zienswijze RDA “dieren in het huis van Thorbecke” p. 8. https://www.rda.nl/publicaties/publicaties/2022/03/30/zienswijze-dieren-in-het-huis-van-thorbecke.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake hitteplan voor dieren

Lees verder

Motie inzake brief naar stadspashouders over hulp bij zorg voor huisdieren

Lees verder

    Word actief Doneer