Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (voor­keurs­recht toepassen tuinpark VTV Kweeklust)


29 juni 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • dertig tuinders in maart jl. hun geliefde (moes)tuintjes op volkstuincomplex De Vrijbuiters hebben moeten verlaten omdat de grond is gekocht door een vastgoedontwikkelaar;
  • in de concept Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid staat beschreven dat “de gemeente [...] de prachtige (cultuurhistorisch en ecologisch waardevolle) volkstuinparken, die al ruim honderd jaar bij de stad horen, graag [wil] behouden voor de toekomst”;
  • naast tuinpark de Vrijbuiters ook bij VTV Kweeklust het grondeigendom niet bij de gemeente ligt.

Overwegende dat:

  • het college in de concept Uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid aangeeft dat zij bestaande volkstuinparken “voor wat betreft ligging en omvang” wenst te behouden, maar hier met betrekking tot volkstuinpark De Vrijbuiters volkomen in gefaald heeft;
  • dit laatste voorkomen dient te worden voor VTV Kweeklust, mocht verkoop ooit aan de orde komen;
  • toepassing van het voorkeursrecht wenselijk is om het behoud van dit tuinpark in de toekomst te kunnen garanderen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

bij voorbaat tuinpark VTV Kweeklust te beschermen door het voorkeursrecht toe te passen.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake stop uitbreiding MRA

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (steun voortbestaan volkstuinvereniging De Vrijbuiters op andere locatie binnen stadsdeel)

Lees verder

    Word actief Doneer