Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (steun voort­be­staan volks­tuin­ver­e­niging De Vrij­buiters op andere locatie binnen stadsdeel)


29 juni 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • dertig tuinders in maart jl. hun geliefde (moes)tuintjes op volkstuincomplex De Vrijbuiters hebben moeten verlaten na een geschil met de nieuwe grondeigenaar (een vastgoedman die voornemens zou zijn woningen te bouwen terwijl het vigerende bestemmingsplan dit niet toelaat);
  • de sluiting van het volkstuinpark voorkomen had kunnen worden omdat de provincie in 2017 de grond eerst ter overdracht aan de gemeente Amsterdam heeft aangeboden, maar dit aanbod door de gemeente is afgewezen;
  • het college in de (op dit moment ingetrokken) concept Uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid aangeeft dat zij bestaande volkstuinparken “voor wat betreft ligging en omvang” wenst te behouden, maar hier met betrekking tot volkstuinpark De Vrijbuiters volkomen in gefaald heeft;
  • als resultaat een groen deel van de oude, diverse en authentieke Bijlmer is verdwenen.

Overwegende dat:

  • het in het kader van klimaatadaptatie en de biodiversiteitscrisis waarin wij ons bevinden niet uit te leggen is dat een volkstuinpark met rijke biodiversiteit verdwijnt (de tuinders hebben o.a. vaak ringslangen, bijzondere vogels, konijnen, egels en kikkers waargenomen in de tuinen waar wij zij succesvol (Surinaamse) groenten, fruit en weelderig groen verbouwden);
  • de Vrijbuiters hopen hun verenigingsleven en waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit in de stad voort te kunnen zetten op een andere locatie;
  • het college nog steeds de mogelijkheid in handen heeft om ervoor te zorgen dat de volkstuinvereniging voort kan bestaan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De tuinders van volkstuinvereniging De Vrijbuiters te steunen bij de oprichting van een nieuw volkstuinpark op een andere locatie binnen het stadsdeel.

Indieners,

J.F. Bloemberg-Issa
J. Veldhuyzen


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1, FvD, CDA

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (voorkeursrecht toepassen tuinpark VTV Kweeklust)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (steun voortbestaan volkstuinvereniging De Vrijbuiters op locatie grenzend aan het voormalige tuinpark)

Lees verder

    Word actief Doneer