Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (uitrol biolo­gisch boeren in de straat)


7 juli 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • enthousiaste bewoners in IJburg met steun van het stadsdeel het project ‘biologisch boeren in de straat’ zijn begonnen, waarbij ze op leegstaande autoparkeerplekken een buurtmoestuin zijn begonnen;

Overwegende dat:

  • de Amsterdamse parkeerdruk sterk verschilt per wijk, buurt en straat[1] en ‘biologisch boeren in de straat’ op talloze plekken in Amsterdam mogelijk is;
  • buurtmoestuinen Amsterdammers staat stellen om zelf een deel van hun voedsel te verbouwen en bovendien bijdragen aan hun gezondheid, beweging, mentale gesteldheid, veiligheidsgevoel en de sociale cohesie in de buurt[2].

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met de stadsdelen te onderzoeken waar het project ‘biologisch boeren in de straat’ navolging zou kunnen krijgen, 30.000 euro te reserveren om het project daar uit te rollen en deze kosten te dekken uit de reserve Actieplan bouwstimulering.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


[1] https://maps.amsterdam.nl/park...

[2]https://edepot.wur.nl/313487#:...


Status

Verworpen

Voor

NIDA, BIJ1, PvdD

Tegen

JA21, CDA, CU, D66, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdO, SP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (baten groen voor gezondheid Amsterdammers kwantificeerbaar maken)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (maatschappelijke baten van groen kwantificeerbaar maken)

Lees verder

    Word actief Doneer