Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (baten groen voor gezondheid Amster­dammers kwan­ti­fi­ceerbaar maken)


7 juli 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • in de voorjaarsnota lasten en baten zijn opgenomen over ‘wonen en groen’, maar het onduidelijk is hoe de baten zijn berekend en opmerkelijk dat de baten aanzienlijk lager uitvallen dan de lasten.

Overwegende dat:

  • de urgentie van voldoende groen in de stad voor de gezondheid van Amsterdammers alleen maar toeneemt i.v.m. klimaatverandering;
  • uit internationaal onderzoek waar het RIVM aan deelnam blijkt dat klimaatverandering nu al leidt tot meer sterfte door hitte;
  • het in begrotingen vaak lijkt alsof groen vooral een kostenpost is, dit terwijl groen in werkelijkheid zorgt voor klimaatadaptieve effecten, een betere luchtkwaliteit en daarmee op een positieve manier bijdraagt aan de fysieke gezondheid en levensverwachting van Amsterdammers;
  • bovendien uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van groen positieve effecten heeft op de mentale gezondheid van mensen;
  • het daarom wenselijk is dat de baten van groen voor de gezondheid van Amsterdammers, die tegenover de lasten staan, voortaan inzichtelijk worden weergegeven in begrotingen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. Te onderzoeken hoe de baten van groen in de stad voor de gezondheid van Amsterdammers kan worden berekend;
  2. hierover te rapporteren aan de gemeenteraad voor de Begroting 2022.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

NIDA, BIJ1, CU, PvdD

Tegen

JA21, CDA, D66, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdO, SP, VVD