Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (maat­schap­pe­lijke baten van groen kwan­ti­fi­ceerbaar maken)


7 juli 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

  • in de voorjaarsnota lasten en baten zijn opgenomen over ‘wonen en groen’, maar het onduidelijk is hoe de baten zijn berekend en opmerkelijk dat de baten aanzienlijk lager uitvallen dan de lasten.

Overwegende dat:

  • Er een rekenprogramma is, genaamd TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), waarmee de baten van natuur en water kunnen worden gekwantificeerd;
  • Amsterdam betrokken is geweest bij de ontwikkeling van TEEB-stad;
  • het in begrotingen lijkt alsof groen vooral een kostenpost is, terwijl de maatschappelijke baten van groen uiteenlopen van een betere luchtkwaliteit tot vermeden energiekosten - en van meer vastgoedwaarde van woningen tot aan een hogere arbeidsproductiviteit;
  • in november 2012 al een motie van de fractie van de Partij voor de Dieren met dezelfde strekking is aangenomen, maar hier door het college destijds geen vervolg aan is gegeven;
  • de urgentie van voldoende groen in de stad i.v.m. klimaatverandering alleen maar is toegenomen en in begrotingen daarom voortaan de de baten van groen, die tegenover de lasten staan, juist zouden moeten worden weergegeven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  1. Te onderzoeken of de baten van groen in de stad voor een aantal groenprojecten kunnen worden berekend volgens de TEEB-systematiek;
  2. dit te doen voor minstens twee groenprojecten in de resterende bestuursperiode;
  3. hierover te rapporteren aan de gemeenteraad.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (uitrol biologisch boeren in de straat)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (het voortbestaan van zorgvoorzieningen in de buurt)

Lees verder

    Word actief Doneer