Motie inzake de Voor­jaarsnota 2021 (intro­duceer refe­ren­tienorm en opteer voor voldoende volks­tuin­parken)


7 juli 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Voorjaarsnota 2021 en de daarin voorgestelde begrotingswijzigingen van de Begroting 2021.

Constaterende dat:

 • in de, in december 2020 ingetrokken, Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid staat dat er geen nieuwe volkstuinen meer bij zullen komen in Amsterdam;
 • de TAC constateert dat het voornemen om programmatisch in de toekomst geen extra ruimte te bieden in Amsterdam aan nieuwe volkstuinparken, vanuit de Hoofdgroenstructuur geredeneerd slechts een te onderschrijven keuze is mits er complementair voldoende mogelijkheden in de buurt worden geboden om te tuinieren;
 • wat de TAC betreft de programmering van nieuwe volkstuinparken vanuit maatschappelijk oogpunt relevant is op het moment dat de garantie daarvan ontbreekt en het aanbod achterblijft;
 • ook het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, met het oog op de ambitie tot forse uitbreiding van de stad zoals het project Haven Stad, het onverstandig acht geen nieuwe volkstuinparken aan te leggen.

Overwegende dat:

 • volkstuinen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen en van groot belang zijn voor het welzijn van veel Amsterdammers;
 • volkstuinen een rijke biodiversiteit kennen, hoogwaardig groen en rust bieden en een zeer waardevolle bijdrage leveren m.b.t. klimaatbestendigheid;
 • de lange wachttijd voor volkstuinen laat zien dat er onder inwoners van onze stad een grote behoefte aan tuinen bestaat;
 • stadsuitbreidingsontwikkelingen (zoals Haven Stad, Strandeiland en Buiteneiland) gepaard zouden moeten gaan met genoeg tuiniermogelijkheden voor aspirant tuinders;
 • de referentienormen maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen het college richting geven en raadsleden de mogelijkheid bieden om te controleren of het college voldoende investeert en ruimte biedt conform gestelde doelen;
 • een extra referentienorm waarmee bewerkstelligd wordt dat er voldoende tuinparken worden gerealiseerd binnen onze gemeente ook wenselijk is, gezien de bijzondere maatschappelijke en ecologische waarde van dit groentype en de opgaven waar we de komende jaren in toenemende mate mee te maken krijgen i.v.m. klimaatverandering.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

 1. een referentienorm voor voldoende volkstuinparken te introduceren;
 2. aan de hand van deze nieuwe referentienorm bij stadsuitbreiding te opteren voor de programmering van nieuwe volkstuinparken;
 3. tevens te inventariseren welke (braakliggende) terreinen binnen de gemeente omgevormd kunnen worden tot nieuwe volkstuinparken en de raad hierover te informeren.

Indiener,

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, CU, DENK, PvdD, PvdO

Tegen

NIDA, JA21, CDA, D66, FvD, GroenLinks, PvdA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (het voortbestaan van zorgvoorzieningen in de buurt)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2021 (het makkelijker melden van zwerfafval in parken)

Lees verder

    Word actief Doneer