Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (vergroenen rondom sport­velden).


10 juli 2019

Motie van de leden J.F. Bloemberg-Issa en A.L. Bakker inzake de Voorjaarsnota 2019 (vergroenen rondom sportvelden).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Overwegende dat bij het Strategisch Huisvestingsplan Sport een motie is aangenomen om op sportvelden en rondom sportaccommodaties in te zetten op natuurinclusief bouwen, inclusief het realiseren van randgroen rond de veldeni;

Constaterende dat de TAC stelt dat de mogelijkheden om het groen op sportparken meer divers te maken nog niet ten volle worden benut en dat de relatie tussen sport en groen aanzienlijk kan worden versterktii;

Constaterende dat de directie Sport en Bos verantwoordelijk is voor het beheer van groenranden van sportparken en dat de TAC constateert dat het met de beschikbare beheerbudgetten voor de sportparken moeilijk is om de groenzomen rondom de sportparken kwalitatief ecologisch in te richten c.q. te beherenii;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met een plan te komen om sportparken kwalitatief ecologisch te vergroenen en hiervoor structurele middelen vrij te maken voor de directie Sport en Bos.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, FvD