Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (Sixha­ven­gebied Hoofd­groen­structuur)


10 juli 2019

Motie van de leden Bloemberg-Issa en Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Voorjaarsnota 2019 (Sixhavengebied Hoofdgroenstructuur)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • er in de gemeenteraad de wens heerst om de Hoofdgroenstructuur uit te breiden;
  • in de Beleidsvisie Noord-Hollandsch Kanaalzone van stadsdeel Amsterdam Noord is opgenomen dat de Noordhollandsch-Kanaalzone wordt opgenomen in de Hoofdgroenstructuur;
  • deze beleidsvisie is aangenomen door de stadsdeelraad en bekrachtigd door de gemeenteraad in 2015;
  • de stadsdeelcommissie Noord een ongevraagd advies heeft uitgebracht waarin zij verzoeken te onderzoeken de gehele strook aan beide kanten van het Noordhollandsch Kanaal over de gehele lengte, van het IJ tot de gemeentegrens in het Noorden, toe te voegen aan de Hoofdgroenstructuur zodat het groen in het gebied niet versnipperd raakt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • te onderzoeken of de gehele strook aan beide oevers van het Noordhollandsch Kanaal over de gehele lengte, van het IJ tot de gemeentegrens in het noorden, kan worden toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur zodat het groen in het gebied niet versnipperd raakt.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa
A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks, BIJ1, DENK

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, PvdA, FvD, CDA