Motie inzake de Voor­jaarsnota 2019 (afval­scheiding op scholen)


10 juli 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de Voorjaarsnota 2019 (afvalscheiding op scholen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • dat papier, plastic-afval en GFT-afval op veel Amsterdamse scholen niet gescheiden wordt.

Overwegende dat:

  • dat het scheiden van afval gedrag en een gewoonte is die verworven moet worden;
  • dat het streven is om kringlopen te sluiten in het belang van natuur en milieu;
  • dat afval scheiden leidt tot een efficiëntere verwerking van afval.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in het nieuwe uitvoeringsplan afval 2020-2025 mogelijkheden om het scheiden (en voorkomen) van papier, plastic-afval, en GFT-afval op scholen te stimuleren.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, FvD