Motie inzake de Tran­si­tie­visie Warmte (Amster­dammers niet uitle­veren aan WPW en Vattenfall)


30 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

gehoord de beraadslaging over de Transitievisie Warmte;

overwegend dat:

  • in de Transitievisie Warmte is voorzien in twee grote warmtenetten, van Westpoort Warmte en Vattenfall;
  • grootschalige opt-out van deze warmtenetten ten faveure van individuele warmteoplossingen onwenselijk is vanuit het perspectief om de kosten voor de maatschappij als geheel zo laag mogelijk te houden;
  • de raad herhaaldelijk haar wens heeft uitgesproken voor open warmtenetten;
  • de warmtenetten die voorzien zijn in de Transitievisie niet als open kunnen worden beschouwd, in dezelfde zin als dat bijvoorbeeld elektriciteitsnetten open zijn;
  • het echter ook onwenselijk is als consumenten geen keuze hebben in hun warmteleverancier, en vast komen te zitten aan grote bedrijven als Westpoort Warmte en Vattenfall, waarbij deze bedrijven nauwelijks nog een prikkel hebben om prijzen laag te houden;
  • een model waarin de (gemeentelijke) overheid eigenaar is van de infrastructuur – het warmtenet – en de exploitatie van deze infrastructuur telkens voor 10 a 20 jaar wordt aanbesteed met afspraken over de prijzen van de levering van warmte; uitkomst zou kunnen bieden.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een structuur waarin de warmte-infrastructuur in handen van de overheid komt, en de exploitatie van de infrastructuur wordt aanbesteed.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W Van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP, VVD, CU, FvD, CDA, LCF