Motie inzake de actu­a­li­satie inves­te­rings­be­sluit NDSM-werf 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (voldoen aan de vast­ge­stelde refe­ren­tie­normen)


30 september 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Actualisatie Investeringsbesluit NDSM-werf 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. (Gemeenteblad afd. 1, nr 1058).

Constaterende dat:
- de raad met regelmaat plannen krijgt waarbij er niet aan de door het college vastgestelde normen voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen wordt voldaan, zoals ook in dit plan het geval is.

Overwegende dat:
- het behalen van normen vaak wordt afgewenteld naar omliggende gebieden, in dit geval elders op de NDSM-werf en buiten het plangebied;
- het maar de vraag is of de referentienormen op deze manier ooit behaald zullen worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

bij ruimtelijke ordening voordrachten altijd inzichtelijk te maken hoe de ‘Amsterdamse referentienormen maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen’ binnen het plan behaald worden en indien dit niet mogelijk is aan te geven hoe en waar deze normen buiten het plangebied behaald worden.

De leden van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa

H. Naoum Néhmé

D. Ceder


Status

Aangenomen

Voor

LCF, PvdD, VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Tegen