Motie inzake de afspra­ken­brief met de volks­tuinen in De Nieuwe Kern (omstreden passages uit afspra­ken­brief schrappen)


1 april 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

Constaterende dat:

  • de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid in december 2020 vanwege de vele reacties en beroering door de wethouder is ingetrokken en wordt aangepast;
  • in de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern echter valt te lezen dat de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid “het vertrekpunt [is] geweest voor de gesprekken c.q. onderhandelingen met de huurders van de gemeente Amsterdam in het volkstuinengebied in De Nieuwe Kern”;
  • in de afsprakenbrief staat dat volkstuinparken vanuit de stadsbrede Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid een ontwikkelperspectief meekrijgen en dat voor de Nieuwe Kern “dit ontwikkelperspectief is vertaald in deze afsprakenbrief en bijbehorende kaderkaarten”, waarmee invulling wordt gegeven aan de Uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid;
  • omstreden onderdelen uit de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid gepresenteerd zijn als vaststaand beleid en door middel van de afsprakenbrief toch al zijn vastgelegd.

Overwegende dat:

  • het onwenselijk is dat de controversiële Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid is gepresenteerd als vaststaand beleid terwijl dit beleid nog niet is vastgesteld;
  • tuinders zich op deze manier niet gehoord en begrepen voelen.


Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- alle aan de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid gerelateerde passages te verwijderen uit de afsprakenbrief. Bijvoorbeeld:

● “Conform de concept-Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid mei 2020 van de gemeente Amsterdam moet 20 procent van het totale oppervlak in het volkstuinengebied in De Nieuwe Kern openbaar toegankelijk worden gemaakt. Dit gebeurt door een openbare zone door het volkstuinengebied aan te leggen.”

- onderstaande onder punt 9 genoemde onderdelen, niet als gegeven kaders te beschouwen, maar juist WEL aan de orde te laten komen in de cocreatie bijeenkomsten om de besturen van volkstuinen en tuinders in de Nieuwe Kern als volwaardige partners te betrekken bij het opstellen van de toekomstplannen voor de volkstuinen in De Nieuwe Kern:

● II. De aanleg van een doorgaande openbare zone met een minimale profielbreedte door het volkstuinencluster, en de als gevolg daarvan te verhuizen volkstuinen.

● IV. In- en uitgang van langzame verkeersroute door het volkscomplex.

● VI. Dát er verlichting moet komen langs de langzaam verkeersroute staat vast en is verder onbespreekbaar.

● VII. De grootte van nieuwe volkstuinen na de verplaatsing is onbespreekbaar. De nieuwe tuinen worden in De Nieuwe Kern maximaal 130 vierkante meter en deze maximale grootte staat vast.

● VIII. De inhoud van de ‘kaderkaarten’ die worden gebruikt door de gemeente Amsterdam conform de vijf thema’s die in het werkateliers aan bod komen.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

D.T. Boomsma

T. Kuiper

A. Kiliç

J. A. Veldhuyzen

W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, Bij1, FvD

Tegen

D66, PvdA, SP, GroenLinks