Motie inzake de pres­ta­tie­af­spraken voor de volks­huis­vesting (laag­tem­pe­ratuur warm­te­netten)


27 november 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het onderhandelakkoord, Samenwerkingsafspraken 2020-2023, van de prestatieafspraken voor de volkshuisvesting tussen huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente (pilot warmtenetten op lage temperatuur in bestaande bouw)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het onderhandelakkoord, Samenwerkingsafspraken 2020-2023, van de prestatieafspraken voor de volkshuisvesting tussen huurderskoepels, woningcorporaties en de gemeente. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1931)

Constaterende dat:

  • In Afspraak 21-h van de prestatieafspraken uitsluitend wordt ingezet op hoogtemperatuur warmtenetten in samenwerking met Vattenfall;
  • De prestatieafspraken bijgesteld kunnen worden als er meer resultaat te verwachten is op basis van nieuwe ontwikkelingen in de duurzaamheidssector die leiden tot nieuwe inzichten;

Overwegende dat:

  • Er al mogelijkheden zijn tot het aanleggen van laagtemperatuur warmtenetten, die op de langere termijn duurzamer zijn dan hoogtemperatuur warmtenetten;
  • Amsterdam een voortrekkersrol op zich kan nemen door te experimenteren met innovatieve warmtevoorzieningen uit duurzame, lokale bronnen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In overleg te treden met de corporaties met als inzet om in de periode 2020-2023 te starten met pilots voor laagtemperatuur warmtenetten in de bestaande bouw.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

PvdO, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting (groene binnentuinen)

Lees verder

Amendement inzake de Verordening Binnenhavengeld Pleziervaart (Geen lastenverzwaring voor Amsterdamse booteigenaren)

Lees verder

    Word actief Doneer