Amen­dement inzake de Veror­dening Binnen­ha­vengeld Plezier­vaart (Geen lasten­ver­zwaring voor Amster­damse boot­ei­ge­naren)


19 december 2019

Amendement van de leden Van Lammeren (Partij voor de Dieren) en Boomsma (CDA) inzake de Verordening Binnenhavengeld Pleziervaart (Geen lastenverzwaring voor Amsterdamse booteigenaren)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad, gehoord de beraadslaging over de Verordening Binnenhavengeld Pleziervaart 2020,

Overwegende dat:

de ligplaats kosten voor een boot(je) voor Amsterdammers afgelopen 10 jaar met 840% zijn gestegen;
de leges voor de pleziervaart in Amsterdam minimaal 4 tot 5 keer hoger zijn dan een stad als Haarlem;
uit het rapport van EY blijkt dat 10% van de onderhoud van alle bruggen en kades aan de pleziervaart wordt toegerekend, hetgeen neerkomt op 6,3 miljoen euro;
de totale aan de pleziervaart toegeschreven kosten 8,3 miljoen euro bedragen; indirecte kosten zijn in principe niet verhaalbaar, tenzij deze kwalificeren als overhead kosten (toerekenbare indirecte kosten);
het niet hard is gemaakt dat de 6,3 miljoen als directe kosten is toe te rekenen aan de pleziervaart;
derhalve de totale kosten toegerekend aan de pleziervaart 2 miljoen euro bedragen;
dit betekent dat de maximale opbrengsten van de leges slechts 2 miljoen zouden mogen zijn in plaats van de op het moment begrote 3,1 miljoen euro, wanneer de leges niet verhoogd worden de totale opbrengsten uitkomen op 1,78 miljoen euro;

Besluit:

op pagina 1 van de voordracht de passage" Een verhoging van de tarieven met ca. 75%, zoals reeds aangekondigd in de Nota Varen deel 1." te wijzigen in "Geen verhoging van de tarieven, in tegenstelling tot hetgeen was aangekondigd in de Nota Varen deel 1."
en de gederfde inkomste 1,3 miljoen euro te dekken uit de algemene reserve.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, FvD, CDA

Tegen

D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK

Lees onze andere moties

Motie inzake de prestatieafspraken voor de volkshuisvesting (laagtemperatuur warmtenetten)

Lees verder

Motie inzake het Vaststellen van de beleidsnotitie Samen naar een Rookvrij Amsterdam (campagne tegen peuken)

Lees verder

    Word actief Doneer