Motie inzake de Nota Varen, deel 1 (juri­dische toets)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Nota Varen deel 1.

Constaterende dat:

- De nieuwe nota varen ingrijpt in de bestaande vergunningen;

- De voorgestelde methode ondernemers bedreigt in hun bestaansrecht;

- De reders aangeven zich niet neer te leggen bij de nieuwe methode;

Overwegende dat:

- De gemeente Amsterdam afgelopen jaren meerdere juridische procedures heeft verloren waardoor we in de huidige situatie terecht zijn gekomen;

- Het vorige college een motie van PvdD en PvdA ontraadde die opriep om een uitspraak van de Raad van State af te wachten, omdat het college vertrouwen had dat het toenmalige plan de juridische toets kon doorstaan;

- Gezien dit risico uitstel van de indieningsperiode tot na de uitspraak van de Raad van State gerechtvaardigd is;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Voor het definitief vaststellen van het nieuwe beleid van vergunningverlening en ligplaatstoewijzing, een uitgebreide juridische toets te laten plaatsvinden en deze te overleggen met de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad

JFW van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Tegen