Motie inzake de Nota Varen deel 1 (histo­rische en beeld­be­pa­lende categorie)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de Nota Varen deel 1,

Constaterende dat:

  • Er momenteel meer dan 75 historische schepen vergund zijn;
  • Het college een mix maakt van historische en beeldbepalende schepen;
  • Het niet duidelijk is wat de criteria voor beeldbepalende schepen zijn en hoe die worden getoetst;

Overwegende dat:

  • Het karakter van historische schepen past bij onze grachten en prachtige stad

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het minimaal aantal historische schepen in de categorie Historisch en beeldbepalend te verhogen naar 150

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen