Motie inzake de Inves­te­ringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (zoektocht voor de alles-in-één school)


9 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (Nr. VN2021-001578).

Constaterende dat:

  • door de hoge bebouwingsdichtheid binnen de plangrenzen van Sloterdijk-Centrum de normen voor groen (circa 170.000 m2) en sport (circa 22.500m2) niet gehaald worden, maar uitgeweken wordt naar het nabijgelegen park Spieringhorn om de druk op te vangen;
  • niet alleen voor groen- en sportvoorzieningen wordt verwezen naar park Spieringhorn, maar het college hier ook een alles-in-één school van maar liefst 3.750 m² BVO, bestaande uit een onderwijs- en opvangvoorziening met een basisschool, gymzaal, kinderopvang en naschoolse opvang beoogt te bouwen.

Overwegende dat:

  • verharden en bouwen in de Hoofdgroenstructuur niet rijmt met de enorme klimaatopgave en biodiversiteitscrisis waar we als stad voor staan;
  • het daarom onwenselijk is om een (alles-in-één) schoolgebouw te realiseren in park Spieringhorn;
  • in de stukken bovendien staat dat in de zoekgebieden nog uit te geven kavels aanwezig zijn “waardoor [maatschappelijke] voorzieningen verzekerd zullen zijn van een locatie, mocht het niet geïntegreerd kunnen worden in transformaties”.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • Verder te zoeken naar een geschikte locatie voor de alles-in-één school, binnen of nabij het plangebied, waarbij de Hoofdgroenstructuur en park Spieringhorn niet wordt aangetast.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, PvdO, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, JA21, CDA, CU, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake de Investeringsnota Sloterdijk-Centrum en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (diervriendelijke verlichting)

Lees verder

Motie inzake het Economisch herstel- en investeringsplan (ontwikkeling proefdiervrije onderzoeksmethoden stimuleren)

Lees verder

    Word actief Doneer