Motie inzake de inves­te­ringsnota Buik­slo­terham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (behalen van de groennorm)


4 november 2020

Motie van de leden Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren), van Soest (Partij van de Ouderen), Boomsma (CDA), Ceder (ChristenUnie) en Kiliç (Denk) inzake de
investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet (behalen van de groennorm)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1056).

Constaterende dat:

  • stadsdeel Noord zich zorgen maakt over de onderdelen groen en sport die met dit intensieve bouwprogramma te weinig ruimte krijgen;
  • het voorgestelde programma niet voldoet aan de stedelijke groennorm;
  • als gevolg van het besluit het gebruiksgroen niet de genormeerde 137.000m2 maar slechts 91.200m2 zal beslaan.

Overwegende dat:

  • het voor de leefbaarheid en klimaatadaptatie noodzakelijk is dat de bouwontwikkelingen binnen het gebied minstens gelijk opgaan met de ontwikkeling van het noodzakelijke groen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • een realistisch beeld en plan voor het behalen van de stedelijke groennorm als voorwaarde te stellen voor de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet;
  • binnen 2 maanden inzichtelijk te maken hoe het college van B&W binnen het gebied alsnog de stedelijke groennorm wil behalen, en hierbij specifiek aandacht te besteden aan gebruiksgroen;
  • de raad hierover te informeren.

De leden van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa

W. van Soest

D. Boomsma

D. Ceder

A. Kiliç


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (stikstofonderzoek)

Lees verder

Motie inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (onderzoek risico’s watervervuiling voor omwonenden)

Lees verder

    Word actief Doneer