Motie inzake de inves­te­ringsnota Buik­slo­terham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (onderzoek risico’s water­ver­vuiling voor omwo­nenden)


4 november 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (onderzoek risico’s watervervuiling voor omwonenden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1056).

Constaterende dat:

  • een kanaal binnen het plangebied ligt waar vervuild water en slib aanwezig is.

Overwegende dat:

  • verschillende insprekers die hier wonen zich zorgen maken om de gezondheidsrisico’s;
  • er momenteel (lokale) onderzoeken lopen naar de risico’s voor de omwonenden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de uiteindelijke onderzoeksresultaten over de gevolgen van het wonen bij vervuild water te delen met de gemeenteraad.

Het lid van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdO, GroenLinks, D66, CU, VVD, SP, PvdA, BIJ1, DENK, FvD

Tegen

geen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (behalen van de groennorm)

Lees verder

Motie inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (sportnorm)

Lees verder

    Word actief Doneer