Motie inzake de impact van data­centers op de drink­wa­ter­voor­ziening


11 november 2021

De raad,

gehoord de beraadslaging over het Vestigingsbeleid Datacenters en het investeringskrediet uitbreiding drinkwater distributie

Constaterende dat:

– Datacenters grote hoeveelheden water nodig hebben om hun installaties van koeling te voorzien

– In het Vestigingsbeleid Datacenters geen harde eisen staan opgenomen over de hoeveelheid (drink)water waar datacenters gebruik van mogen maken

Overwegende dat:

– schoon drinkwater een absolute levensvoorwaarde is voor mens, dier en natuur;

– toenemende droogte en hitte (als gevolg van klimaatverandering) al reeds een toekomstig gevaar vormt voor de hoeveelheid schoon drinkwater;

– de beoogde voordelen van uitbreiden van datacenters op geen manier opweegt tegen de nadelen van veroorzaakt door drinkwaterschaarste;

– dit college erkent dat er alternatieven zijn om datacenters van koeling te voorzien waarbij geen beroep wordt gedaan op de drinkwatervoorziening.

verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

– het niet toe te staan dat datacenters gebruik maken van schoon drinkwater voor het koelen van hun installaties;

– het gebruik van alternatieve waterbronnen als harde eis op te nemen in de voorwaarden voor het realiseren van nieuwe – of uitbreiden van bestaande – datacenters, alvorens een vergunning wordt verleend;

– een plan op te stellen voor het toepassen van alternatieve koelingssystemen voor de bestaande datacenters.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, FvD, PvdO, CDA, CU, JA21, DENK, Bij1

Tegen

GroenLinks, SP, D66, PvdA