Motie inzake de eerste resul­taten van de Reflec­tiefase wind­energie waaronder het "afwe­gings­kader wind­tur­bines Amsterdam - signalen uit de stad" (bescherming van vogels bij plaatsing wind­tur­bines)


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de eerste resultaten van de Reflectiefase windenergie waaronder het “afwegingskader windturbines Amsterdam - signalen uit de stad”

Constaterende dat:

- Windenergie onderdeel is van de RES 1.0 en daarvoor verschillende zoekgebieden binnen Amsterdams grondgebied zijn aangewezen;

- De wieken van windturbines kunnen zorgen voor dodelijke aanvaringen met vogels, waaronder beschermde soorten;

- Hier ook in de Gedeputeerde Staten en de Tweede Kamer aandacht voor is gevraagd.

Overwegende dat:

- Er reeds verschillende zeearenden zijn gesneuveld door aanvaringen met windturbines;

- De zeearend een beschermde inheemse diersoort is in Nederland;

- Naast de gezondheid en veiligheid van bewoners ook de gezondheid en veiligheid van vogels in acht moet worden genomen bij de plaatsing van windturbines;

- Er technische oplossingen bestaan die vogels beschermen tegen aanvaringen met windturbines, zoals vogeldetectiesystemen en het zwart verven van wieken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Bij de plaatsing van windturbines in Amsterdam te zorgen voor mitigerende maatregelen om vogelaanvaringen zo veel mogelijk te voorkomen.

Indieners
B.L.Vink
E.A. Flentge
D.T. Boomsma
J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

DSA, NIDA, JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake sjoemelgroen in het Hamerkwartier

Lees verder

Motie inzake geen erotisch centrum in bestaande woonwijken met veel sociale en economische problematiek

Lees verder

    Word actief Doneer