Motie inzake de Half­jaar­rap­portage Veilig Thuis van de tweede helft van 2018 (bij huiselijk geweld uitke­ringen sneller over­zetten naar slacht­offer)


8 mei 2019

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Halfjaarrapportage Veilig Thuis van de tweede helft van 2018 (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 443).

Constaterende dat:

  • het kabinet op kleine schaal proef wil draaien bij huiselijk geweld door uitkeringen zoals de kinderbijslag en het kindgebondenbudget over te zetten van de dader naar het slachtoffer;

Overwegende dat:

  • het onwenselijk is dat slachtoffers van huiselijk geweld soms lang moeten wachten voor toeslagen of uitkeringen op hun naam staan.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

zich in te zetten om vanuit de gemeente Amsterdam experimenten te realiseren om, wanneer er sprake van huiselijk geweld is, uitkeringen en toeslagen sneller om te zetten van de dader naar het slachtoffer.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingediend

Voor

Tegen