Motie inzake de Begroting 2020 (inkoop bij koplopers ener­gie­be­sparing)


7 november 2019

Motie van het lid Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de Begroting 2020 (inkoop bij koplopers energiebesparing)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,


Gehoord de discussie over de Begroting 2020.

Constaterende dat:

  • Sinds 1993 een energiebesparingsplicht geldt voor organisaties, maar niet alle bedrijven daaraan voldoen;
  • Het landelijke energiebesparingsdoel met 25 Petajoule achterblijft (gelijk aan ongeveer 1,5 megaton CO2-reductie), en dit deels wordt veroorzaakt door het niet naleven van de energiebesparingsplicht;

Overwegende dat:

De organisaties die wél hun best doen voor energiebesparing beloond zouden moeten worden met opdrachten van de overheid;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Uitsluitend opdrachten te gunnen aan bedrijven en organisaties die de energiebesparingsplicht naleven.

Het lid van de gemeenteraadA.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de Begroting 2020 (groene daken op bushokjes)

Lees verder

Motie inzake de Begroting 2020 (lint van schooltuinen)

Lees verder

    Word actief Doneer