Het Stra­te­gisch Plan Haven­be­drijf 2017-2021 (plan van aanpak haven vrij van fossiele olie) 


11 mei 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Strategisch Plan van het Havenbedrijf Amsterdam N.V. 2017-2021;

Constaterende dat:

het Havenbedrijf vanaf 2030 kolenvrij wil zijn, maar dat de op- en overslag van fossiele olie juist mag toenemen;

het onduidelijk is tot wanneer en hoeveel van deze groei mag plaatsvinden;

Overwegende dat:

het blijven investeren in fossiele brandstoffen, met het oog op de dreigende koolstofzeepbel, economisch onverstandige bedrijfsvoering is;

er alternatieve verdienmodellen nog zijn voor de haven om toekomstbestendig te blijven.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Het Havenbedrijf te verzoeken om een plan van aanpak te maken voor het uitfaseren van de op- en overslag van fossiele olie

Dit plan vóór het eerste kwartaal van 2018 naar de Raad de sturen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, CDA, SP, PvdA

Lees onze andere moties

Het Strategisch Plan Havenbedrijf 2017-2021 (oorsprong en impact van biobrandstoffen) 

Lees verder

Motie inzake de algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota 2017 (Amsterdamse welzijnsindex)

Lees verder

    Word actief Doneer