Motie inzake de afspra­ken­brief met de volks­tuinen in De Nieuwe Kern (trans­pa­rantie over de verslag­legging en conclusies over de stand van zaken van de co-creatie)


1 april 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

Constaterende dat:

  • de wethouder de raad op 29 maart schriftelijk heeft geïnformeerd over de stand van zaken van de co-creatie met volkstuinen in De Nieuwe Kern;
  • de vertegenwoordigers van de volkstuinparken zich echter niet herkennen in de raadsbrief noch de verslagen en conclusies die zijn opgesteld naar aanleiding van de verschillende overleggen die hebben plaatsgevonden;
  • de inbreng van de vertegenwoordigers van de tuinparken in de verslaglegging slechts summier zou zijn weergegeven;
  • de vertegenwoordigers meerdere malen zouden hebben aangegeven dat de verslaglegging onvolledig en onjuist was.

Overwegende dat:

  • het opmerkelijk is te noemen dat de tuinparkbestuurders de raad moeten wijzen op onjuistheden in de brief van de wethouder;
  • het vertrouwen van de tuinparken is geschaad omdat zij door de wethouder als onbetrouwbaar worden afgeschilderd;
  • het voor een adequate uitvoering van de controlerende taak voor raadsleden wenselijk is om volledig geïnformeerd te worden omtrent de verslaglegging in kwestie, de getrokken conclusies en de wijze van totstandkoming.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de verslaglegging en conclusies van de bijeenkomsten, zoals deze zijn voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de volkstuinen in De Nieuwe Kern, binnen 2 weken te delen met de raad;
  • de raad te voorzien van informatie over de wijze van totstandkoming van de verslagen en eventuele wijzigingen die zijn gemaakt naar aanleiding van de feedback van tuinparkvertegenwoordigers.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, D66, VVD, PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

PvdA, SP

Lees onze andere moties

Amendement inzake het Ruimtelijk Toetsingskader Noorder IJ-plas (schrap ongepaste passage op blz. 51)

Lees verder

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (omstreden passages uit afsprakenbrief schrappen)

Lees verder

    Word actief Doneer