Amen­dement inzake het Ruim­telijk Toet­sings­kader Noorder IJ-plas (schrap ongepaste passage op blz. 51)


1 april 2021

De raad,

Gehoord de discussie over het Toetsingskader Noorder IJ-plas,

Overwegende dat,

– Pagina 51 van het Toetsingskader onder het kopje “resultaten van de participatie” staat “In de windvisie uit 2012 bleek de NIJP een van de weinige kansrijke plekken voor windturbines en de stad kan het zich niet permitteren om deze plek niet te benutten”

– Het Kader elders in dit kader spreekt van ‘onontkoombare ontwikkelingen’

– Daarmee wordt gezegd dat het plaatsen van windturbines in dit gebied hier onvermijdelijk is, terwijl daar eerst een nader participatieproces aan vooraf hoort te gaan en dit slechts een van de zoekgebieden is, en het geen pas geeft om daar zo op vooruit te lopen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De passage op pag. 51 van het Toetsingskader:

“In de windvisie uit 2012 bleek de NIJP een van de weinige kansrijke plekken voor windturbines en de stad kan het zich niet permitteren om deze plek niet te benutten”,

geheel te schrappen.

De leden van de gemeenteraad

D.T. Boomsma

J.F. Bloemberg-Issa

H. Naoum Néhmé

A. Kiliç

W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, SP, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, FvD, lid Blom

Tegen