Motie inzake de afspra­ken­brief met de volks­tuinen in De Nieuwe Kern (intrekken afspra­ken­brief)


31 maart 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

Constaterende dat:

  • de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid in december 2020 vanwege de vele reacties en beroering door de wethouder is ingetrokken en wordt aangepast;
  • in de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern echter valt te lezen dat de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid “het vertrekpunt [is] geweest voor de gesprekken c.q. onderhandelingen met de huurders van de gemeente Amsterdam in het volkstuinengebied in De Nieuwe Kern”;
  • in de afsprakenbrief staat dat volkstuinparken vanuit de stadsbrede Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid een ontwikkelperspectief meekrijgen en dat voor de Nieuwe Kern “dit ontwikkelperspectief is vertaald in deze afsprakenbrief en bijbehorende kaderkaarten”, waarmee invulling wordt gegeven aan de Uitvoeringsstrategie volkstuinenbeleid;
  • omstreden onderdelen uit de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid gepresenteerd zijn als vaststaand beleid en door middel van de afsprakenbrief toch al zijn vastgelegd.

Overwegende dat:

  • het onwenselijk is dat de controversiële Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid is gepresenteerd als vaststaand beleid terwijl dit beleid nog niet is vastgesteld;
  • tuinders zich zowel met betrekking tot de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid als de afsprakenbrief niet gehoord en begrepen voelen;
  • het niet te volgen is dat onder andere de onderdelen gerelateerd aan de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid volgens de afsprakenbrief nadrukkelijk niet meer aan de orde zullen komen op de co-creatie bijeenkomsten omdat deze punten zogenaamd al vast zouden staan;
  • plannen over de toekomst van de volkstuinparken in de Nieuwe Kern nog niet vormgegeven of vastgesteld zouden mogen worden alvorens een breed gedragen nieuwe Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid is opgesteld.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • de afsprakenbrief, net zoals de Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid, in te trekken en te herzien op basis van een participatieproces met tuinders;
  • de tuinders en besturen van tuinparken in de Nieuwe Kern als volwaardige partners te betrekken bij het opstellen van afspraken en toekomstplannen voor de volkstuinen in De Nieuwe Kern.

De leden van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa

D.T. Boomsma

T. Kuiper

A. Kiliç

J.A. Veldhuyzen

W. van Soest


Status

Verworpen

Voor

VVD, PvdD, DENK, JA21, CDA, PvdO, CU, BIJ1, FvD

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP

Lees onze andere moties

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (geen doorgaande openbare fietsroute)

Lees verder

Motie inzake de afsprakenbrief met de volkstuinen in De Nieuwe Kern (publiek toegankelijk gebied beheerd door tuinparken)

Lees verder

    Word actief Doneer