Motie inzake de actu­a­liteit aanpak Corona­crisis (voorkomen van de terugkeer van over­last­gevend toerisme na de corona­crisis).


19 mei 2020

Motie van de leden Ceder, Boomsma, Nanninga en Van Lammeren inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (voorkomen van de terugkeer van overlastgevend toerisme na de coronacrisis).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de actualiteit inzake aanpak Coronacrisis.

Overwegende dat:

- Toerisme na de coronacrisis in meer of mindere mate zal terugkeren in de stad;

- De stad voor de coronacrisis te maken had met veel overlast als gevolg van

massatoerisme;

- Wanneer het toerisme na de coronacrisis terug zal keren het goed is dat we als stad keuzes maken over welke type toerisme we ofwel graag, ofwel liever niet zien terugkeren in de stad;

- Overlast gevend toerisme zoals blow- en braltoerisme niet hoeft terug te keren na de coronacrisis;

- Het stadsbestuur hier bijvoorbeeld op kan sturen door vanwege faillissementen of anderszins vrijgekomen panden (bv coffeeshops) te herbestemmen tot woningen of te bevorderen dat hier een ander soort onderneming in terug keert;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. In de beleidsuitvoering met betrekking tot toerisme en economische zaken na de coronacrisis in te zetten op het weren van overlast gevend toerisme;

2. Met een plan te komen (bijv. door het herbestemmen van panden) om het overlast gevend toerisme ook daadwerkelijk te verminderen en terug te dringen zodat deze niet in dezelfde mate na de coronacrisis zal terug keren.

De leden van de gemeenteraad

D.G.M. Ceder

D.T. Boomsma

A. Nanninga

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, PvdO, BIJ1, FvD, CDA

Tegen

GroenLinks, PvdA, SP, D66, DENK

Lees onze andere moties

Motie inzake de actualiteit aanpak Coronacrisis (toegankelijkheid openbare ruimte)

Lees verder

Motie inzake het vaststellen van de Nota Varen Deel 2 (geen vignet voor de Staande Mast Route)

Lees verder

    Word actief Doneer