Motie inzake creëer extra nood­opvang plekken voor dakloze gezinnen


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de Monitor Kantoren,

Constaterende dat:
- De Monitor Kantoren een toename van de leegstand van kantoren laat zien naar 7,1% in het eerste half jaar van 2023, en de verwachting was dat eind 2023 er leegstand is van rond de 9% of 10%;
- Dit boven de zogenaamde 6,5% frictieleegstand is;
- Ook andere onderzoeken, zoals van Colliers en CBRE, laten zien dat de kantorenleegstand de komende jaren, oa door meer thuiswerken, alleen maar zal toenemen;
- Er tegelijkertijd sprake is van een wooncrisis en stijgende dakloosheid;
- Dakloosheid, zelfs volgens de strikte regels van het CBS, het afgelopen jaar is gestegen;
- De gemeente zicht heeft op wat er leeg staat, onder andere doordat de gemeente verantwoordelijk is voor vergunningen (sloop/bouw/renovatie);

Overwegende dat:
- Dakloosheid een van de meest schrijnende gevolgen is van de wooncrisis;
- Het niet uit te leggen is dat er aan de ene kant zoveel leegstand is en er aan de andere kant mensen dakloos zijn;
- Als ook maar een klein deel van deze leegstand ingezet wordt voor tijdelijke woonplekken voor dakloze mensen / spoedzoekers er al veel leed kan worden voorkomen;
- Wonen in Nederland een grondrecht is en het de taak van de overheid is om te zorgen dat er genoeg woningen zijn;
- Deze woningen er niet morgen zijn, maar de leegstaande ruimte wel;
- Deze leegstaande ruimte op dit moment niet / niet volledig benut wordt;
- Er tegelijkertijd initiatieven zijn die het makkelijker maken om kantoorruimte tijdelijk in te zetten als woonplekken, bijvoorbeeld door boxes in boxes[1]

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Met kantooreigenaren, leegstandsbeheerders en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan over hoe de leegstand van kantoren beter tijdelijk benut kan worden en hierover afspraken te maken;
- Hierin het beleidsdoel om dakloosheid te bestrijden en te voorkomen expliciet mee te nemen;
- Hierover terug te rapporteren aan de raad.

Indieners,

J.M. Krom
E.C. IJmker
J. Broersen
C.K.E. Kabamba
N. Ahmadi
R. Alberts
R.B. Havelaar


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

VVD, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake ontwikkel een kader voor de uitrol van kabel- en buizentracés die noodzakelijk zijn voor de energietransitie

Lees verder

Motie inzake maak een toekomstplan voor het groen van Haven-Stad

Lees verder

    Word actief Doneer