Motie inzake beperk overlast lucht­vaart


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het aanvaarden MER Omgevingseffectrapport Schinkelkwartier en

vaststelling bestemmingsplan Overschiestraat 182 en 188;

 • Het gebied een hoge geluidsbelasting kent vanwege verkeer (A10 en A4), een groot deel ligt in de 55 dB-63 dB contour en vanwege vliegverkeer van en naar Schiphol;
 • Luchtvaartgeluid kan in heel Schinkelkwartier als hinderlijk worden ervaren, ondanks de geluidadaptieve maatregelen die worden getroffen om de blootstelling zo veel mogelijk te beperken, zo volgt ook uit de Nota van Zienswijzen bij de voorliggende Omgevingseffectrapportage (OER);
 • Als er op deze locatie woningen worden gebouwd deze zeer geluidbelast zullen zijn, waarbij de vraag is of er door de cumulatie van geluid een aanvaardbaar geluidniveau kan worden bereikt;
 • De raad op 26 januari 2022 de Projectnota Schinkelkwartier heeft besproken en toen verzocht heeft aan het college om bij het Rijk aan te dringen op inperking van het aantal vluchten en/of treffen van bronmaatregelen;
 • In de Spelregels behorend bij de OER voor Schinkelkwartier verschillende regels zijn opgenomen, waaronder dat bij de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige functies onderzoek wordt gedaan naar de mate van ernstige hinder en slaapverstoring oa luchtvaart- en cumulatief geluid.
 • Ook is een verplichting opgenomen onderzoek te doen naar Grondgeluid Schiphol en in geval. van onaanvaardbare hinder zijn maatregelen nodig (afscherming en/of gevelmaatregelen).
 • Het college vorige week heeft aangekondigd in de Positiebepaling Schiphol van 12 december 2023 als college Amsterdam in te zetten op krimp van de luchtvaart, waarbij is aangegeven dat ondanks de inzet van stillere vliegtuigen, er nog steeds sprake is van toenemende beleving van ernstige overlast. Te veel geluid kan leiden tot slaapverstoring, stress en vermoeidheid. En als dat lang aanhoudt is er het risico van hoge bloeddruk en hartklachten.
 • Het kabinet heeft eerder jaar aangekondigd: minder vliegtuigbewegingen per jaar te
  willen, minder vluchten en minder lawaaiige toestellen in de nacht, en het zo zoveel
  mogelijk gebruiken van start- en landingsbanen die voor de omgeving de minste overlast veroorzaken.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Vanwege de gezondheid van de toekomstige bewoners van Schinkelkwartier bij het Rijk aan te dringen op het treffen van de maatregelen om de overlast van Schiphol tegen te gaan, waaronder krimp van het aantal vluchten en minder nachtvluchten;
 • Bij Schiphol en het Rijk aan te dringen op het treffen van verdere bronmaatregelen,
  vanwege de ontwikkeling van 11.000 woningen van Schinkelkwartier;
 • Van Schiphol en het Rijk en gebruikers van Schiphol te verlangen om geluidoverlast
  vanwege het grondgeluid terug te brengen, bijvoorbeeld door het proefdraaien op een andere plek plaats te laten vinden of geluidafschermende maatregelen te treffen.

Indieners,

N.A. van Renssen
M. Emmerik


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

VVD, JA21, FvD