Amen­dement inzake huur openbare ruimte


2 juni 2022

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over coalitieakkoord Amsterdams Akkoord voor de bestuursperiode 2022-2026

Constaterende dat:

 • de openbare ruimte in Amsterdam onder druk staat;
 • toegang tot voldoende groene openbare ruimte bijdraagt aan het welzijn van Amsterdammers;
 • het in stand houden van de kwaliteit van het groen in Amsterdam erg belangrijk is voor de leefbaarheid, klimaatadaptatie en het dierenwelzijn in de stad;
 • de zorg voor de openbare ruimte en de kosten daarvan gedragen worden door alle Amsterdammers;
 • er in dit coalitieakkoord 3,5 miljoen euro per jaar gereserveerd wordt voor het subsidiëren van evenementen in de openbare ruimte door het invoeren van de huur voor evenementen in de openbare ruimte te schrappen[1];

Overwegende dat:

 • het logisch is dat evenementen een bijdrage leveren aan de (sociaal-maatschappelijke) kosten van hun activiteiten;
 • het niet rechtvaardig is om deze kosten af te wentelen op alle Amsterdammers, maar gedragen zouden moeten worden door de daadwerkelijke bezoekers en organisatoren van deze evenementen;
 • er kosten verbonden zijn aan de zorg voor het groen en de openbare ruimte waar evenementen plaatsvinden;
 • evenementen vaak niet eens voor alle Amsterdammers vrij toegankelijk zijn, maar alleen voor betalende bezoekers;
 • maar alle Amsterdammers desondanks mee zouden moeten betalen aan deze evenementen indien de invoer van huur voor de openbare ruimte geschrapt zou worden
 • er ook voor gekozen kan worden om deze 3,5 miljoen euro per te gebruiken voor het behouden van bomen op de grachten bij het aanpakken van de bruggen en kademuren, wat volgens de Partij voor de Dieren een verstandigere en socialere keuze is.

Besluit:

Coalitieakkoord 2022-2026, derde alinea, pagina 77, zin 1 te verwijderen:

‘Gezien de zware tijd die de Amsterdamse evenementen hebben gehad door corona en de grote vraagstukken met betrekking tot de uitvoering, wordt het invoeren van de huur voor de openbare ruimte, die structureel in de begroting staat, geschrapt’

en te vervangen voor de volgende zin:

‘Ondanks de zware tijd die de Amsterdamse evenementen hebben gehad door corona zetten we de invoering van de huur voor de openbare ruimte door’

voorts de financiële paragraaf op p. 80 aan te passen door bij ‘vermakelijkhedenretributie en beprijzing evenementen’ ‘-3,5’ te vervangen door ‘0’ voor alle genoemde jaren inclusief de kolom ‘struc. (na 2026).’

en op p.82 bij ‘verkeer, vervoer en waterstaat’ en programma bruggen en kademuren (exploitatie)’ ‘-25,0’ te vervangen door ’28,5’ voor alle genoemde jaren inclusief de kolom ‘struc. (na 2026).’

Indiener,

J.F.W. Van Lammeren (Partij voor de Dieren)


[1] Coalitieakkoord 2022-2026, p. 80.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, CDA

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SP, JA21, DENK, FvD