Motie inzake Begroting 2020 (eerste seinen op rood, derhalve bezui­nigen i.p.v. lasten­ver­zwaring)


6 november 2019

Motie van het lid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake Begroting 2020 (eerste seinen op rood, derhalve bezuinigen i.p.v. lastenverzwaring)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Vaststellen van de Begroting 2020. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1810)

Constaterende dat:

  • De schuldenlast sinds 2013, ook met aankoop erfpachtgronden uitgezonderd, structureel blijft groeien;
  • De netto schuldquote in 2019 108% is en in 2020 stijgt naar 113%, terwijl een schuldquote van onder de 90% een voldoende is;
  • Daarbij de netto schuldquote naar verwachting gaat stijgen naar 129% in 2023 (was 80% in 2018);
  • De solvabiliteit sinds 2018 gedaald is van 58% naar verwacht 47% in 2023;
  • De rente momenteel historisch laag is en een verhoging niet uitgesloten is;
  • De afgelopen jaren de lasten voor de Amsterdammers al gestegen zijn;

Overwegende dat:

  • Nederland zich al een ruime tijd in een groeiende markt bevindt, maar de Europese economie een vertraging laat zien;
  • Een overheid juist in economisch slechte tijden zou moeten kunnen investeren;
  • Er binnen de gemeentelijke organisatie geen gevoel heerst dat er bezuinigd moet worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Voor de komende voorjaarsnota in kaart te brengen waar er bezuinigd kan worden met als doelstreven tussen de 3% en 6% per programma.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, DENK, FvD, CDA

Tegen

D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (dierenwelzijn)

Lees verder

Motie inzake “Bos in de duinen” (dood hout doet leven)

Lees verder

    Word actief Doneer