Motie inzake Amster­damse markten plant­aar­diger


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de actualisatie voedselstrategie - hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair

Constaterende dat:

 • In het coalitieakkoord 2022-2026 het streven is opgenomen om een CO2-reductie van 60% te realiseren in 2030;
 • Circa 10% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland afkomstig is uit de vee-industrie; [1]
 • In Nederland dagelijks 1,7 miljoen dieren geslacht worden; [2]
 • De vee-industrie 48% van de grond in Nederland in beslag neemt; [3]
 • Een meer plantaardig voedingspatroon de gezondheid van mensen verbetert en de kans op ziektes verkleint; [4]

Overwegende dat:

 • Een plantaardige transitie veel voordelen biedt, onder andere op het gebied van dierenwelzijn, klimaat, ruimtelijke ordening en gezondheid;
 • Het in de Voedselstrategie 2023-2026 nog ontbreekt aan een actie om onze markten
  plantaardiger in te richten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • In samenspraak met ondernemers en andere relevante organisaties Amsterdamse markten plantaardiger in te richten door onder andere:
  • Een traject starten om te komen tot een geheel plantaardige Foodmarkt in Amsterdam;
  • De mogelijkheden onderzoeken om bij vrijkomende marktplaatsen een voorkeursbeleid te voeren voor aanbieders van plantaardige producten
  • Bij de experimentele ‘kraam-ruimte’ op de warenmarkten inzetten op kramen
   met een volledig plantaardig aanbod.
 • Dit plan onderdeel te maken van de uitvoeringsagenda voedselstrategie 2023-2026, waarmee de beoogde uitwerking van dit initiatief uiterlijk begin 2026 is;
 • Jaarlijks in zowel de monitor voedselstrategie als de voortgangsbrief markten en straathandel te rapporteren over de voortgang;

Indiener(s),
J.M. Krom

[1] https://www.wur.nl/nl/onderzoe...(CO2
[2] Gemeente Amsterdam (2023). Uitvoeringsagenda Voedselstrategie 2023-2026: Hoe voeden we de stad klimaatneutraal en circulair?
[3] https://nieuwscheckers.nl/vee-...
[4] https://nos.nl/artikel/2501443...
[5] https://veganchallenge.nl/


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de gestegen dierenartskosten door overname commerciële partijen

Lees verder

Motie inzake neem initiatief voor samenwerking horeca en supermarkten

Lees verder

    Word actief Doneer