Motie invulling van de groen­gelden 2013 (subsi­die­ver­or­dening groene daken voort­zetten)


3 april 2013

Gehoord de discussie over het voorstel voor invulling van de groengelden 2013,

Constaterend dat

- In de Begroting 2013 op pagina 119 is opgenomen dat de subsidieregeling groene daken zal worden voortgezet;

- Groene daken een belangrijke bijdrage leveren aan de stedelijk urgente thema’s waterberging, biodiversiteit, afvang van fijnstof en vermindering van het stedelijk hitte-eiland-effect (urban heat island effect);

- Groene daken om die reden niet als een luxeproduct voor rijke Amsterdammers moeten worden gezien maar meer als onderdeel van de strategie om de stad klimaatbestendig te maken;

- Groene daken bovendien kunnen worden benut voor daklandbouw, zoals de voorbeelden Dakboerin en Dakakkers (Rotterdam) laten zien;

Overwegend dat

- De subsidieregeling kansen biedt om groene daken meer te laten bijdragen aan waterberging, door hiervoor eisen op te stellen;

- De subsidieregeling kostenefficiënter kan worden ingericht dan tot nu toe het geval was;

- De aanleg van een groen dak bij de bouw van een huis niet meer kost dan een bitumen dak, waardoor de subsidieregeling kan worden gezien als overgangssituatie naar een situatie waarin men via het bouwbesluit verplicht wordt om bij de bouw platte en licht hellende daken altijd van een deugdelijk groen dak te voorzien, naar voorbeeld van Antwerpen en Kopenhagen;

- Er in het verdelingsvoorstel een bedrag van 1,3 miljoen euro is gereserveerd voor het opknappen van het Rembrandtpark;

- Dit bedrag buitenproportioneel hoog is in vergelijking met de uitgaven voor andere groenposten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

1. De subsidieregeling groene daken voort te zetten, zoals aangegeven in de

Begroting 2013;

- Hiervoor een bedrag van 300.000 euro vrij te maken uit het bedrag dat in het voorstel is gereserveerd voor het Rembrandtpark;

- Aan de te subsidiëren groene daken scherpere voorwaarden te stellen, zodat de daken een grotere bijdrage leveren aan maatschappelijke functies als waterberging, verkoeling en biodiversiteit en het geld eerlijker wordt verdeeld;

Ø het waterbergend vermogen moet minimaal 15 liter per m2 bedragen

Ø de subsidie wordt beschikbaar voor alle oppervlakten groen dak vanaf 6 m2

Ø de subsidieregeling krijgt verschillende trappen, waardoor de subsidiegelden eter worden verdeeld, bijvoorbeeld:

€ 40,- per m² voor oppervlakten van 6 tot 100 m²

€ 25,- per m² voor oppervlakten van 100 tot 500 m²

€ 20,- per m² voor oppervlakten > 500 m²


Status

Ingediend

Voor

SP, PvdD

Tegen