Motie Groen­slingers in smalle straten (Voor­jaarsnota 2019)


11 juli 2019


Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat de gemeente Gent de aanplant van overstekende klimplanten in smalle straten stimuleert, door kabels te spannen waarna bewoners zelf voor de beplanting zorgen in hun geveltuinen1;

Overwegende dat Amsterdammers een gezonde en groene leefomgeving nodig
hebben.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Naar Gents voorbeeld een regeling op te zetten waarbij bewoners een kabel voor een groenslinger kunnen aanvragen die kosteloos wordt gemonteerd en dit te dekken uit de groengelden;

- Een voorstel hiertoe aan de raad voor te leggen uiterlijk voor het tweede kwartaal van 2020.

Het lid van de gemeenteraad


A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

VVD, FvD

Lees onze andere moties

Motie van inzake het Vaststellen van het Strategisch Huisvestingsplan Schooltuinen (schooltuinen het dak op)

Lees verder

Motie inzake de Voorjaarsnota 2019 (second-opinions bomenkap duizenden bomen)

Lees verder

    Word actief Doneer