Begroting 2016 (ultra­fijnstof, motie)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

in de begroting als doelstelling staat: ‘De lucht in Amsterdam wordt gezond, met zo min mogelijk stikstofdioxide, fijnstof en roet’;
onlangs door middel van onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend werd gemaakt dat met name de lokale ultrafijnstof uitstoot - minuscule stofdeeltjes die diep in de longen kunnen binnendringen - in de directe omgeving van Schiphol omvangrijker en ongezonder is dan gedacht;

Overwegende dat:

voor verkrijgen van gezondere lucht een vermindering van ultrafijnstof onontkoombaar is;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

het in kaart brengen en verminderen van ultrafijnstof toe te voegen aan de doelstelling in de begroting en binnen een half jaar te komen met een stappenplan om dit te bereiken.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Begroting 2016 (ecologische knelpunten in hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Begroting 2016 (werkloosheidspercentage toevoegen als indicator werkgelegenheid)

Lees verder

    Word actief Doneer