Begroting 2016 (ecolo­gische knel­punten in hoofd­groen­structuur)


4 november 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (ecologische knelpunten in hoofdgroenstructuur).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- in de Begroting 2016 naar voren komt dat de gemeente ecologische knelpunten op gaat lossen om meer groen in de buurt te creëren en de biodiversiteit te ontwikkelen;

Overwegende dat:

- het wenselijk is dat als deze ecologische knelpunten opgelost zijn, deze ook goed beschermd worden en niet opnieuw een ecologisch knelpunt gaan vormen.

Besluit:

- op pagina 78 onder punt 2 van ‘Wat willen we bereiken?’ de tekst “ecologische knelpunten oplossen” te wijzigen in “ecologische knelpunten oplossen en integreren in de hoofdgroenstructuur”;
- op pagina 81 na de tekst “De gemeente investeert onder andere in het oplossen van ecologische knelpunten, in ecologisch groenbeheer en in natuurlijke oevers” de volgende tekst toe te voegen: “Alle huidige ecologische knelpunten worden onderdeel van de hoofdgroenstructuur, tenzij de raad anders besluit.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO