Begroting 2016 (werk­loos­heids­per­centage toevoegen als indicator werk­ge­le­genheid)


4 november 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (werkloosheidspercentage toevoegen als indicator werkgelegenheid).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- in de begroting 2016 indicatoren zijn opgenomen die het aantal Amsterdammers uit de uitkering aan het werk geholpen meten;
- in 2014 volgens het CBS 8,5% van de Amsterdamse beroepsbevolking werkloos was, en dit hoger is dan het landelijk gemiddelde van 7,4% en het gemiddelde van 7,5% in West-Nederland;

Overwegende dat:

- met de huidige indicatoren het zicht op mensen die hun baan verliezen en dus in een uitkering belanden onderbelicht blijft;
- het wenselijk is dat het totaal aantal werkloze Amsterdammers daalt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- een indicator op te nemen met het werkloosheidspercentage en de bijbehorende streefwaarden niet boven het gemiddelde van West-Nederland te laten uitkomen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO