Begroting 2016 (werk­loos­heids­per­centage toevoegen als indicator werk­ge­le­genheid)


4 november 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (werkloosheidspercentage toevoegen als indicator werkgelegenheid).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- in de begroting 2016 indicatoren zijn opgenomen die het aantal Amsterdammers uit de uitkering aan het werk geholpen meten;
- in 2014 volgens het CBS 8,5% van de Amsterdamse beroepsbevolking werkloos was, en dit hoger is dan het landelijk gemiddelde van 7,4% en het gemiddelde van 7,5% in West-Nederland;

Overwegende dat:

- met de huidige indicatoren het zicht op mensen die hun baan verliezen en dus in een uitkering belanden onderbelicht blijft;
- het wenselijk is dat het totaal aantal werkloze Amsterdammers daalt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- een indicator op te nemen met het werkloosheidspercentage en de bijbehorende streefwaarden niet boven het gemiddelde van West-Nederland te laten uitkomen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Begroting 2016 (ultrafijnstof, motie)

Lees verder

Amendement Begroting 2016 (Verschoning vloot Waternet)

Lees verder

    Word actief Doneer