Motie Begroting 2016 (lucht­kwa­li­teits­normen Wereld­ge­zond­heids­or­ga­ni­satie)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

Amsterdam de Europese normen voor luchtkwaliteit hanteert die gebaseerd zijn op inzichten van twintig jaar geleden;
deze gehanteerde norm nog altijd ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt;

Overwegende dat:

de Wereldgezondheidsorganisatie normen heeft vastgesteld die de bevolking beter beschermen tegen luchtvervuiling;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

met een concreet tijdpad duidelijk te maken hoe er toegewerkt wordt naar de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, CDA