Motie Begroting 2016 (indicator binnen­klimaat scholen)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

op pagina 116 van de Begroting 2016 het volgende te lezen is: “Het binnenklimaat van scholen moet zodanig zijn dat leerlingen en personeel in een gezonde omgeving zijn die bijdraagt aan een optimale prestatie”;
er geen normen zijn voor toegestane fijnstofgehaltes in klaslokalen;

Overwegende dat:

uit het rapport “Binnenluchtkwaliteit in basisscholen” van de Gezondheidsraad blijkt dat concentraties van grovere deeltjes fijnstof, PM10 en PM2,5, in de klas de buitenluchtnorm overschrijden juist door activiteiten van leerlingen in de klas;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

normen op te stellen voor de grenswaarden voor fijnstof in klaslokalen en hiervoor een bijbehorende indicator op te nemen op pagina 117.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Begroting 2016 (EU voorzitterschapsgeld naar instandhouding van het AGO zwembad)

Lees verder

Motie Begroting 2016 (luchtkwaliteitsnormen Wereldgezondheidsorganisatie)

Lees verder

    Word actief Doneer