Motie Begroting 2016 (leef­om­geving dieren in parken onder druk)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

uit de indicatoren blijkt dat 10 stadsparken (gedeeltelijk) heringericht worden ten opzichte van 2014, waardoor ze uitnodigen tot intensiever gebruik;
dit intensiever gebruik vooral slaat op gebruik door de mens;
dat intensiever gebruik door de mens zou kunnen leiden tot het verder onderdruk komen te staan van de leefomgeving van dieren in die parken;

Overwegende dat:

het voor de hand ligt aan te nemen dat dieren te lijden zullen hebben onder de voorgenomen intensivering van het gebruik van parken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

inzichtelijk te maken waar en op welke manier dieren te lijden zullen hebben onder de toenemende druk door intensivering van gebruik van parken;
maatregelen voor te stellen die deze druk verminderen;
hierover binnen 6 maanden terug te rapporteren in de Raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GroenLinks, CDA

Tegen

VVD, D66, SP, PvdO