Motie Begroting 2016 (Inzicht in maat­re­gelen tegen kwali­teits­verlies OV)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

de begroting op blz. 62 stelt dat het gebruik van het Openbaar Vervoer toe neemt;
de rijksbijdrage afneemt van 86,4 naar 59,4 miljoen;
het risico bestaat dat door rijksbezuiningen op de bijdrage Stadsregio de kwaliteit van het OV daalt;
voorgesteld wordt dit risico van daling tegen te gaan door meer efficiency en door samen met Stadsregio en GVB de OV- investeringsagenda uit te voeren;

Overwegende dat:

niet duidelijk is hoe deze invulling precies voor de 27 miljoen daling er uit gaat zien;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

waar de mogelijke kwaliteitsdaling van het OV uit bestaat;
inzichtelijk te maken hoe precies de 27 miljoen korting op de rijksbijdrage wordt gecompenseerd door ‘meer efficiency’, zodat dat de mogelijke kwaliteitsdaling van het OV teniet wordt gedaan;
dan wel inzichtelijk te maken waaruit de kwaliteitsdaling van het OV bestaat als gevolg van de daling van de Rijksbijdrage met 27 miljoen, waar deze niet kan worden tegengegaan door de bovengenoemde maatregelen.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, CDA, PvdO