Motie Begroting 2016 (Kwali­ta­tieve groei Amsterdam)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

het College er van uit gaat dat Amsterdam voldoende bouwgrond voor (de toenemende vraag naar) woningen en andere functies;
dit gaat over de periode tot 2020;
het aantal extra benodigde woningen in Amsterdam is vastgesteld op 70.000 tot 2040 en dit als gegeven wordt aangenomen;
deze groei als autonoom wordt opgevat en geen rekening lijkt houden met de wensen van de Amsterdammers;
de stijging van prijzen en huren in Amsterdam onverminderd doorgaat en zelfs lijkt te versnellen;

Overwegende dat:

bijbouwen om aan de vraag te voldoen, slecht een druppel op de gloeiende plaat is, daar de vraag altijd het aanbod overtreft;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

een studie te doen naar de kwalitatieve aspecten van wonen, waarbij deze studie de groei niet als automatisch uitgangspunt neemt, maar voorop staat in welke stad Amsterdammers willen wonen in 2020 resp. 2040;
Hierbij een circulaire stad voor dieren, natuur en mens als uitgangspunt wordt genomen;

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO