Motie Begroting 2016 (inhaalslag duur­zaamheid)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

het College op blz. 180 schrijft dat Amsterdam een inhaalslag wil maken op het gebied van duurzaamheid;
het college klaarblijkelijk dit streven onderschrijft doordat zij schrijft: ‘Dit doen we in goede samenwerking met partners uit de stad (bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen) voor het creëren van breed maatschappelijk draagvlak, en om de energie en doorzettingskracht die al aanwezig zijn in de samenleving te versterken’;

Overwegende dat:

niet eenduidig zichtbaar wordt op welke gebieden Amsterdam achterloopt en op wie of ten opzichte waarvan;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

inzichtelijk te maken op welke gebieden Amsterdam achterloopt, op basis van welke criteria en ten opzichte van wie of wat;
hierover binnen 6 maanden terug te rapporteren in de Raad.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, PvdA

Tegen

VVD, D66, SP, CDA, PvdO

Lees onze andere moties

Begroting 2016 (economische ontwikkeling)

Lees verder

Motie Begroting 2016 (Kwalitatieve groei Amsterdam)

Lees verder

    Word actief Doneer