Begroting 2016 (EU voor­zit­ter­schapsgeld naar instand­houding van het AGO zwembad)


4 november 2015

Motie van het raadslid Van Lammeren inzake de Begroting 2016 (EU voorzitterschapsgeld naar instandhouding van het AGO zwembad).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

- Amsterdam gastheer zal zijn van het EU Voorzitterschap en dit hoge kosten met zich meebrengt, namelijk meer dan € 1 miljoen in 2015 en € 1 miljoen in 2016;
- er ondertussen bezuinigd wordt op waardevolle organisaties, zoals het AGO zwembad met vele voorzieningen speciaal voor mensen met een beperking en ouderen;

Overwegende dat:

- het AGO zwembad voor vele Amsterdammers van onschatbare waarde is en het nog maar de vraag is welke baten het EU-voorzitterschap oplevert voor de Amsterdammers.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- de stelpost Voorzitterschap NL EU van € 250.000 ten goede te laten komen aan de instandhouding van het AGO zwembad, en daarnaast de € 1 miljoen voor het EU voorzitterschap in 2016 te verlagen zodat de geplande beëindiging van de subsidie voor het AGO zwembad in 2017 ongedaan gemaakt wordt.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, CDA, PvdO

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA