Motie Begroting 2016 (Amster­damse ener­gie­huis­houding fossielvrij in 2040)


4 november 2015

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2016;

Constaterende dat:

in de Agenda Duurzaamheid naar voren komt dat de gemeente Amsterdam de energiehuishouding op termijn volledig fossielvrij – dus niet afhankelijk van kolen, olie of gas – wil laten zijn;

Overwegende dat:

het wenselijk is om een ambitie ook een datum te koppelen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

aan de doelstellingen in de begroting toe te voegen dat de gemeente Amsterdam met talloze partners werkt aan de verduurzaming van de energiehuishouding om deze uiterlijk in 2040 volledig fossielvrij te laten zijn en hier bijbehorende indicatoren voor uit te werken.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, CDA, PvdO